Регламент роботи

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Куренівської сільської ради  7 скликання.

 

ГЛАВА  І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

СТАТТЯ   1.

          Сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади села, повноважень, визначених Конституцією України, Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

СТАТТЯ 2.

      Діяльність сільської ради ґрунтується на колективному вільному обговорені і вирішенні питань, віднесених до її компетентності, законності, гласності, правової, організаційної, матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень.

 

СТАТТЯ 3.

      Порядок формування і організація діяльності сільської ради, її органів, депутатів та посадових осіб визначаються  Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами.

 

СТАТТЯ 4.

      Сільська рада вважається  правомочною за умови обрання не менше, як двох третин  депутатів від загального складу ради. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів, продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

 

ГЛАВА 2. СЕСІЇ  РАДИ.

СТАТТЯ 1.

          Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради,  а також з засідань постійних комісій ради.

   Перша сесія новообраної ради скликається сільською виборчою комісією не пізніше, як через місяць після виборів, за умови обрання у правомочному складі.

  Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова сільської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень.

   Для підготовки пропозицій щодо проведення першої сесії новообраної ради і питань, які плануються на її розгляд, формування органів ради, сільська виборча комісія утворює робочу групу з числа новообраних депутатів ради.

 

СТАТТЯ 2.

     Сесія ради проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

    У відкритих засіданнях ради можуть брати участь народні депутати України, депутати районної ради, представники органів державної виконавчої влади, об’єднань громадян., уповноважені представники трудових колективів, представники засобів масової інформації.

   На  закритому засіданні ради має право бути присутнім прокурор району, а також посадові особи, присутність яких, за рішенням  ради, необхідна для розгляду відповідного питання.

  Кількість і категорію осіб, які не є депутатами, що запрошуються на сесію, визначає і організовує голова ради. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які запрошені на сесію.

  Запрошені особи не мають права втручатись в роботу сесії.

 

СТАТТЯ 3.

    Сесія ради скликається головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

   У разі немотивованої відмови голови ради, або неможливості його скликати сесію, вона скликається секретарем ради.

   Сесія ради може бути скликана  також за пропозицією не менше, як однієї третини депутатів від загального складу ради.

   Розпорядження сільського голови  про скликання  сесії ради доводиться до депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, із зазначенням часу скликання, місця та питань, які передбачається винести на розгляд сесії.

 

СТАТТЯ 4.

     Сесія ради є правомочною, якщо у її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

СТАТТЯ 5.

     Для розгляду надзвичайних ситуацій та невідкладних питань скликається позачергова сесія ради.

     Позачергова сесія скликається головою ради за власною ініціативою не менш, як однієї третини депутатів від загального складу ради.

 

СТАТТЯ 6.

      Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситись головою ради, постійними комісіями, депутатами.

      Проект порядку денного сесії готується головою ради.

      Рада затверджує план роботи  на наступний рік.

      Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали  і матеріали проекти рішень з питань, що виноситься на розгляд ради готується постійними комісіями, депутатами.

      Пропозиції з уточнення порядку денного виноситься голові ради не пізніше , як за 6 днів до початку сесії.

      Голова ради на сесії інформує депутатів про зміни та пропозиції по порядку денному .

      Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів, які беруть участь в роботі сесії.

 

СТАТТЯ 7.

      Секретар сесії організовує запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції, разом  з головуючим дає роз’яснення з питань роботи сесії, веде запис протоколу сесії.

 

СТАТТЯ 8.

     Засідання ради відкриває, веде і закриває голова або секретар ради. На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, голова ради, або секретар, в усній формі інформує депутатів про стан справ в селі, про роботу ради, депутатів, а також дає  відповіді на запитання депутатів.

     Обговорення цих повідомлень не проводиться.

     На запитання і відповіді – до 10 хвилин.

     Пропозиції щодо зупинення сесії  виноситься головою, постійними комісіями ради, депутатськими групами.

     Вимоги групи депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуванням  по проекту рішень, з яких необхідні консультації на час, не більше 15 хвилин, задовольняються без голосування.

      Головуючий на сесії :

-          відкриває та закриває сесії,

-          забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього регламенту ;

-          керує засіданням ради;

-          надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок;

-          надає слово для виступу з обговорення питань особам, які запрошені на сесію;

-          може, за погодженням депутатів, продовжити час виступів;

-          оголошує письмові записи, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим регламентом;

-          підписує протокол засідання сесії.

 

Голова ради, його заступник, голова постійної комісії мають право взяти  слово для виступу в будь-який час.

Депутат  з одного питання може виступити не більше двох разів. Допускається  передача права на виступ іншій особі.

При розгляді радою питань соціально-економічного розвитку і культурного розвитку села, сільського бюджету, обов’язково заслуховуються  доповіді і співдоповіді, проводиться їх обговорення.

Дебати з обговореного питання припиняються за рішенням ради.

Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто виступав.

Після припинення виступів, доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до трьох хвилин.

 

СТАТТЯ  9.

  З обговорюваних питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України.

  Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні.

  Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження  до проекту рішення  подаються в письмовій формі секретарю ради. Кожна поправка голосується окремо.

  Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою у власній редакції ставити обговорюване питання на голосування.

 

 

СТАТТЯ 10

    На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням.

    Для проведення відкритого та таємного голосування і визначення його результатів, перша сесія нового скликання обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію більшістю присутніх депутатів.

    Лічильна комісія з свого складу обирає голову і секретаря.

    Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів  її  членів.

    Перед початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує, якою кількістю голосів може бути прийняте рішення.

    Таємне голосування проводиться при виборах секретаря ради.

    Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначається лічильною комісією і оголошується головою лічильної комісії.

     Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

     Бюлетені для таємного голосування є документом суворої звітності і виготовляються під контролем лічильної комісії  в певній кількості.

  У бюлетені для таємного голосування по виборах секретаря ради вноситься прізвище, ім’я, по батькові кандидата, поруч проти нього розташовується порожній квадрат.

  Після переліку прізвищ кандидатів зазначається «не підтримую жодного кандидата» і праворуч розташовується порожній квадрат.

  На кожному бюлетені мають  бути підписи голови лічильної комісії і печатка сільської ради.

  Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, де обладнано кабіни для таємного голосування, визначається  місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї, обов’язково проходили через кабіни.

   Депутат отримує виборчий бюлетень і розписується в списку депутатів сільської ради. На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки.

   Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування.

   Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких проставлено більше, ніж одну позначку, або не встановлено жодної.

   Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування. Відкрите голосування може проводитись поіменно, якщо на цьому наполягає більшість присутніх на сесії депутатів.

  Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу депутатів .

   Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший строк їх введення в дію.

  Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями.

  Листи і звернення  громадян, що надійшли до сесії ради розглядаються в порядку, передбаченому законом.

 

СТАТТЯ  11.

    У протоколі сесії вказується :

- назва ради, порядковий номер сесії і дата її проведення;

- кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії;

- прізвища депутатів, які виступали, та номера виборчих округів;

- перелік всіх прийнятих рішень з даними числами голосів, які проголосували за рішення.

      До протоколу  сесії додаються :

-          тексти доповідей і співдоповідей;

-          рішення, прийняті радою;

-          письмові запити депутатів;

-          список реєстрації депутатів;

-          список запрошених осіб.

    Протокол сесії ради оформляється за 10 днів.

    Протокол сесії ради підписується головуючим на сесії.

    Оригінали протоколів сесії зберігаються протягом встановленого строку в сільській раді, а потім передаються в районний архів, на постійне зберігання.

 

ГЛАВА 3.ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ.

СТАТТЯ 1.

     Повноваження депутата ради починається з моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визначення повноважень депутата і закінчується в день першої сесії нового скликання.

    Депутат представляє  інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь в діяльності ради.

    На час сесії, засідання постійної комісії, а також для здійснення депутатських повноважень, депутат звільняється від виконання службових обов’язків.

   Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесії ради, засідання постійної комісії , до складу якої його обрано.

   У разі неможливості  прибути на сесію, депутат повинен повідомити про це сільського голову або секретаря.

 

СТАТТЯ 2.

    Депутати можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи за чисельність не менше 5 чоловік.

   Порядок роботи депутатської групи, умови вступу і виходу з неї депутатів, визначається самою депутатською групою.

   Для реєстрації депутатської групи, голові ради подається підписана особисто депутатами письмова згода – заява про утворення групи.

  Голова ради на початку чергової сесії зобов’язаний повідомити про створення депутатської групи та її склад. З цього моменту група вважається зареєстрованою.

   Депутатська група не має права виступати від імені сільської ради.

 

СТАТТЯ 3.

    Повноваження депутата ради припиняється достроково у випадках, передбачених ст..5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

  Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до сільської виборчої  комісії для прийняття рішення про проведення виборів, замість відкликаного.

СТАТТЯ 4.

Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією рішення про його обрання.

 

ГЛАВА 4.ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ.

СТАТТЯ 1.

Постійні комісії ради є органом  ради і обираються нею на строк повноважень. Постійні комісії діють у відповідності із ст..47 Закону України «Про місцеве  самоврядування

 в Україні».

Рада  утворює такі комісії :

-          з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології;

-          з питань  бюджету,соціально-економічного розвитку, комунальної власності, освіти, культури, охорони здоров’я.

 

 

СТАТТЯ 2.

     Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

     Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії.

     Голосування з усіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.

     Персональний склад постійної комісії визначається рішенням ради у кількості не менше 4-х депутатів.

    Пропозиції з відкликанням голови постійної комісії виносяться :

-          особисто головою комісії згідно з його письмовою заявою;

-          головою ради;

-          за рішенням відповідної постійної комісії;

-          не менше, як третиною, загального складу депутатів ради, відповідно до їх письмової заяви.

Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно мати обґрунтування причин відкликання.

У випадках відкликання голови постійної комісії, він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

 

СТАТТЯ 3.

  ГОЛОВА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ:

-          організовує роботу комісії;

-          скликає і веде засідання комісії;

-          пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних для засідання матеріалів;

-          дає доручення членам комісії, скликає їх до роботи;

-          запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб;

-          представляє комісію у відносинах з іншими органами;

-          інформує голову ради про розгляд питання, а також про заходи, що прийняті з реалізації рекомендацій комісії.

 

     ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ :

-          виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

-          виконує обов’язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності.

 

     СЕКРЕТАР ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ :

-          організовує ведення протоколу засідання постійної комісії ;

-          веде діловодство постійної комісії;

-          організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;

-          забезпечує членів комісії необхідною інформацією;

-          повідомляє членів комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.

   Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття рішень, висновків і рекомендацій, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісій.

      Засідання постійних комісій скликаються у міру необхідності і є правомочним, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу  членів комісії.

      Засідання постійних комісій ведеться відкрито.

      За рішенням комісії засідання може бути закритим.

     Члени постійної комісії зобов’язані приймати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.

      Рішення і протоколи засідань постійних комісій зберігаються у справах відповідних комісій, а після закінчення терміну зберігання здаються в державний архів на постійне зберігання.

 

ГЛАВА 5.ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РАДИ.

СТАТТЯ 1.

1.      Рада утворює виконавчий комітет. Виконавчий комітет ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.      Виконавчий комітет ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів та депутатів.

3.      Виконавчий комітет ради за посадою очолює голова ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123